5% extra korting met code: KWALI

:
:
4.7/5

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste gewijzigd op 02 november, 2023

Contact
kwali. B.V.
Nummer: +31 610 49 94 86
E-mail: support@kwali.eu
Adres: Goeman Borgesiuslaan 77, 3515ET Utrecht, Nederland
⚠️ Let op: dit is niet het retour adres. Het retour adres staat hier.
BTW-Nummer: NL865252117B01
KVK-Nummer: 90238419

We houden van duidelijke taal; eenvoudig, duidelijk en begrijpelijk voor iedereen. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden in heldere taal geformuleerd.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument-gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met kwali.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. kwali.: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en kwali., op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van kwali. en op elke tussen kwali. en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van kwali. aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. kwali. bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat kwali. deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 60 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Indien consument-gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan kwali. melden. kwali. verzendt onmiddellijk een bevestiging van de ontvangst van dat bericht.
 4. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan kwali. geretourneerd te worden, conform de door kwali. verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 60 dagen het product retourneren conform het in lid 6 bepaalde.
 7. kwali. vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door kwali. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop kwali. geen invloed heeft;

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de kwali. kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 23:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen één werkdag worden geleverd. kwali. zal bestellingen uiterlijk binnen 2-3 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. kwali. zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 5 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. kwali. zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.
 6. Bij kwali. zijn er twee verzendopties met de volgende verantwoordelijkheden:
  1. Express verzending: kwali. is verantwoordelijk tot het product vertrekt voor verzending.
  2. Verzekerde levering: kwali. is verantwoordelijk tot aan de aflevering bij de consument.

Garanties en Conformiteit

 1. kwali. biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. kwali. geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.
 3. Consument moet de producten conform het gebruiksadvies van kwali. gebruiken. Dit gebruiksadvies is te vinden op de website.
 4. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 5. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag kwali. aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 6. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.

Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen kwali. en consument is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan kwali. worden gemeld binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk 60 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
 3. Klachten die worden ingediend bij kwali., worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als de klacht niet binnen 2 werkdagen kan worden opgelost, zal kwali. dit tijdig melden en een indicatie geven van de periode waarbinnen de consument een oplossing kan verwachten.

Delen van informatie met derden

We stellen je privacy en gegevens erg op prijs, en zullen nooit je informatie doorverkopen of onnodig delen met anderen.

Echter, om je een optimale service te bieden maken we gebruik van diverse tools om bijvoorbeeld klantcontact makkelijk en efficiënt te laten verlopen.

Deze gegevens zijn altijd veilig, en worden enkel gebruikt voor essentiële doeleinden zoals order bevestigingen, klant contact en opvolging.

Indien je je aanmeldt op de website om marketing e-mails te ontvangen, word je ook aan onze mailinglijst toegevoegd. Je kunt je altijd uitschrijven via de vermelde link in de e-mail.

Abonnementen

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–          Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wacht! Wil je 10% korting op je bestelling?

✅ Gelukt!

Minuten
Seconden

Binnen 5 minuten ontvang je een email met je persoonlijke kortingscode.

Let op: deze code is slechts 24 uur geldig.